Politika ochrany súkromia a osobných údajov Somamed  AS

Platnosť od 1. 1. 2022

Účelom tejto Politiky ochrany súkromia a osobných údajov (ďalej i ako „Politika“) je poskytnúť informácie ohľadom spracúvania osobných údajov pri používaní našich služieb v zmysle tzv. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov), známym tiež pod skratkou GDPR. Spracúvame len také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, ďalej aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a taktiež aby sme chránili i naše oprávnené záujmy.

 

Definície

Služba

Službou sa rozumejú webové stránky www.rhinohorn.sk prevádzkované spoločnosťou Somamed  AS (ďalej tiež „Správca“ alebo „Prevádzkovateľ“).

 

Osobné údaje (dáta)

Osobnými údajmi v zmysle článku 4 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, e-mailová adresa, IP adresa a podobne.

 

Správca údajov

Zodpovedným za spracúvanie osobných údajov v zmysle článku 4 odseku 7 GDPR je Správca, ktorým je spoločnosť Somamed  AS, Postboks 200, N-1451 Nesoddtangen, Norway, IČ: NO985029504MVA.

Kontaktné údaje Správcu sú:

–          Elektronická adresa: post@somamed.com,

–          Adresa: Postboks 200, N-1451 Nesoddtangen, Norway.

 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Spracúvame nasledujúce údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefónne číslo
  • E-mailová adresa

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ich poskytnutím vyjadrujete súhlas s touto Politikou.

 

Dáta o používaní

Automaticky zhromažďujeme dáta o spôsobe používania Služby, ktoré môžu zahŕňať IP adresy, typ prehliadača, jeho verziu, navštívené stránky, dátum a čas návštevy, čas strávený na stránkach a podobne. Tieto osobné údaje nie sú spracúvané v priamo čitateľnej podobe, ale iba ako zabezpečené technické záznamy.

 

Cookies

Súbory cookie používame na optimalizáciu našich webových stránok a služieb. Viac o našich zásadách používania cookies si môžete prečítať tu.

 

Účely spracúvania údajov

Osobné údaje spracúvame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytnutie danej služby a pre plnenie našich povinností, ktoré vyplývajú zo všeobecných právnych predpisov. V priebehu návštevy a používania našej webovej stránky výhradne na informačné účely, tj. pokiaľ sa nezaregistrujete ani nám inak neposkytnete informácie, budeme zhromažďovať len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky zasiela nášmu serveru a ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme mohli našu webovú stránku zobraziť a zaistiť jej stabilitu a bezpečnosť.

 

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvame po dobu nevyhnutne potrebnú na poskytnutie služby, pre ktorú nám boli poskytnuté. Po ukončení využívania našej služby alebo po ukončení Vášho zmluvného vzťahu naďalej spracúvame Vaše osobné údaje len na účely a na dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje uchovávame taktiež z dôvodu, aby sme prípadne mohli uplatňovať naše práva, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

 

Odovzdávanie údajov

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvame a uchovávame v rámci Somamed AS a zmluvných lokálnych distribútorov jeho výrobkov. Vami poskytnuté informácie môžu byť uložené a/alebo spracúvané mimo Váš štát, teda v oblasti, kde môže byť ochrana osobných údajov upravená odlišným spôsobom. Správca údajov môže byť za určitých okolností nútený odovzdať osobné dáta zákonom určeným subjektom, napríklad orgánom činným v trestnom konaní. V prípade, že to vyžaduje právna povinnosť, môžu byť dáta odovzdané orgánom štátneho dohľadu. Osobné údaje neodovzdávame tretím stranám na marketingové a obchodné účely.

 

Vaše práva

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípade spracúvania Vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Ako subjekt dotknutý spracúvaním osobných údajov máte vo vzťahu k svojim osobným údajom tieto práva podľa článku 15 a nasledujúcich GDPR:

  • právo na prístup;
  • právo na opravu a výmaz;
  • právo na obmedzenie spracúvania;
  • právo na prenosnosť údajov;
  • právo vznášať námietky; a
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov.

 

V prípade, že chcete zistiť, aké dáta o Vás spracúvame alebo pokiaľ chcete uplatniť iné svoje právo podľa GDPR, kontaktujte nás na: post@somamed.com

 

Poskytovatelia služieb

Za účelom skvalitňovania našich služieb, hlavne za účelom analýz rozsahu a spôsobu používania Služby, môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretím subjektom.

 

Radi by sme Vás upozornili na skutočnosť, že Služba obsahuje prvky Google Analytics, ktoré sú požívané na analýzu prevádzky na webových stránkach.

Spoločnosť Google sa podriadila Štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, podrobnosti sú k dispozícii tu:  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google včítane inštrukcií, ako vylúčiť údaje o svojom chovaní na našich stránkach zo zberu dát Google Analytics sú dostupné tu: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na stránky tretích strán, za ktorých obsah nenesieme právnu zodpovednosť. Odporúčame Vám zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov prevádzkovateľa každej stránky, ktorú navštívite. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za spôsob nakladania s osobnými údajmi tretími stranami.

 

Ochrana práv detí

Vedome nezbierame a nespracúvame osobné údaje osôb mladších než 18 rokov. Pokiaľ by sme sa dozvedeli, že sme spracovali údaje osoby mladšej než 18 rokov bez súhlasu zákonného zástupcu, bez zbytočného odkladu takéto údaje odstránime z našich systémov.

 

Zmeny tejto politiky

Túto Politiku môžeme doplniť alebo aktualizovať bez toho, aby sme Vás o tejto skutočnosti vopred informovali. Pred použitím našich webových stránok si vždy preštudujte túto Politiku, aby ste získali informácie o najnovšom stave a prípadných doplneniach alebo aktualizáciách.

 

Kontaktujte nás

V prípade otázok k tejto Politike nás prosím kontaktujte na: post@somamed.com